Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2012

PHIÊN XỬ NGÀY 14.12.2012 -SOUDNÍ ZASEDÁNÍ DNE 14.12.2014

Popis pavla-počet a druh stromů vysazených  v jednotlivých dnech( chữ ký xác nhận của đốc công Pavel về số lượng, chủng loại cây được trồng vào những ngày tương ứng)

Pokračováno v jednání konaném dne 16.9.2011.

Zároveň se dostavila předvolaná tlumočnice Ing. N D T, totožnost dle průkazu tlumočníka a OP č. 2002.

Soud v souladu s ust. § 99 odst. 1 o.s.ř. působil na účastníky za účelem smírného vyřízení věci, doporučoval, aby si vyplatili určitou finanční částku, s ohledem na to, že existují určité výkazy práce. Zástupce žalobkyně uvádí, že by byl ochoten přistoupit k určitým ústupkům, zástupce žalovaného však uvádí, že žalovaný není ochoten platit ničeho.

Pokus soudu o smír je opět bezvýsledný.

Zástupce žalobkyně přednáší žalobu shodně jako na č.l. 1.

Zástupce žalovaného navrhuje, aby byla žaloba zamítnuta, odkazuje na znění svého odporu č.l. 14, který se čte.

Dále přečten výpis ze živnostenského rejstříku ohledně žalobkyně – je zapsána jako podnikatelka, výpis z OR vedeného KS v Plzni oddíl C, vložka 19a faktura č. LES 1003/01, podstatný obsah smlouvy o dílo ze dne 9.3.2009, 6.7.2009, vč. dodatku.

Zástupce žalobkyně uvádí, že žalobkyně se sice k jednání nedostavila, ale hlavní organizační osoba, která byla účastníkem smlouvy, byl její manžel, jehož průkaz předkládá a žádá, aby byl vyslechnut jako svědek – tento je přítomen.

Přistoupeno k výslechu svědků, kteří po poučení dle ust. § 126 o.s.ř. uvádí.

Bylo použito služeb tlumočnice.

D Q H, nar. , manžel žalobkyně, bytem Pošumavská , Tachov, totožnost dle pasu Vietnamské republiky č. N 

Po předestření předmětu výslechu ze strany soudu uvádím, že mohu hovořit z vlastní zkušenosti.

Byl jsem zmocněncem žalobkyně, která uzavřela smluvní vztah se žalovaným v rozhodné době. Vím, že byly uzavřeny smlouvy o dílo, kde byla jejich předmětem nejen činnost odkloňování, ale i jiné obory a práce. Obsah smluvních ujednání znal. Jednalo se o 3 fáze – sazba v Horažďovicích, sazba v Železné Rudě – 2 oblasti, jedna na okraji silnice na cestě do Klatov, druhá byla v okolí Špičáku, další na kopci za vietnamskou tržnicí. Pracovali tam i Slováci, Bulhaři a 7 Vietnamců – ti také neobdrželi žádné peníze. Poslední fáze proběhla v září r. 2009 - loupání. Naléhal jsem na jednatele Ing. Haladu ohledně peněz, s jeho manželkou mě utvrzovali, že se nemám bát. Za celou dobu jsem dostal částku 7.000,- Kč, což je hodně nízká částka. Mám fakturu i výpis z banky. K dispozici mám nějaká čísla ohledně loupání. Práce trvala týden, bylo to v květnu. U zadávání práce byl za žalovaného p. Pavel – zapisoval rozsah prací, dohlížel na práci, cena už byla dohodnutá s jednatelem – dohodli jsme se na ní v jeho kanceláři. Cena byla domluvena ústně, pokud by nebyla domluvená, nepracovali bychom. Byl stanoven počet stromů, hotovou práci přebíral p. Pavel, který to vždy sepisoval.

K dotazu soudu sděluji, že výjimka pro vjezd byla dána žalobkyni. Několikrát jsem telefonoval p. Milanovi, ten už mi potom nebral telefon. Byl jsem i u něho v kanceláři, ale nepustili mě tam, údajně byl zaneprázdněný. Požádal jsem advokáta p. Šuleje, aby zavolal jednateli, který mu slíbil, že zaplatí do 30 dnů.

K dotazu soudu předkládám své opisy prací z května r. 2009, kde jsme působili na Špičáku, Listina obsahuje podpisy p. Pavla. Odpovídá to položce na faktuuře za sadbu. Za žalovaného p. Miroslav Hytner porazil stromy, my jsme je hned odkloňovali. Předkládám také sešity, kde jsme odkloňovali v jednotlivých dnech a rozsah těchto prací byl závislý na p. Hüttnerovi. Lidé, kteří na místě pracovali, mě informovali, já to zapsal do počítače a následně poslal žalovanému. V kanceláři jsem je viděl – žalovaný je měl a předal je Národnímu parku Šumava.

K dotazu soudu potvrzuji, že doklady ohledně množství loupání v létě r. 2009 jsou ty doklady, jak jsem hovořil o mém postupu týkajícím se evidence práce. Co do obsahu tyto záznamy odpovídají záznamům ručně psaným v deníku.

K dotazu soudu ohledně knihy jízd uvádím, že můj syn tyto údaje sepsal, vozil pracovníky na místo, aby mohli prokázat, kdo kam jel a co tam dělal.

K dotazu soudu sděluji, že v parku byly i jiné společnosti – každá měla svůj rajón, tam prováděla práce.

Na dotaz zástupce žalobkyně, kdo určil v rajónu, co se má dělat, sděluji, že to byl správce parku. Místo, kde měli pracovat, určoval p. Hüttner.

K dotazu, kdo předával sadbu, uvádím, že p. Pavel – zaměstnanec žalovaného – převzal od správce parku, ty poté předal sazečům. Zodpovídal pouze za sazbu. V trestním spisu byl proveden výslech p. Pavla, je tam uveden celým jménem.

Pokud soud předestřel z trestního spisu obsah č.l. 69, trvám na tom, že p. Pavel byl za žalovaného a na listiny se přímo podepsal.

Na žádost zástupce žalobkyně předkládám seznam Vietnamců na ubytovně v Kvildě – září r. 2009 s popisem prací. Jedná se o 5 zaměstnanců. Bydleli v penzionu František.

Svědek dále předkládá další seznam svědků, kde by měl být uveden p. Pavel, je zde uvedeno jiné tel. č. než ve spisu, a to: 723751577. Svědek zakládá do spisu tento seznam z rozhodné doby.

K dotazu zástupce žalobkyně ohledně míst, kde pracovali, sděluji, že můj syn všechna zná.

Na další dotaz zástupce žalobkyně p. Hüttnera, uvádím, že jej znám – ten za žalovaného porážel stromy.

K dotazu zástupce žalovaného ohledně částky 7.378,- Kč, zda byla v souvislosti se smlouvami, které jsou předmětem žaloby, sděluji, že ano. Jednalo se o 2 smlouvy.

Na dotaz zástupce žalovaného, zda sadbu zadával vždy p. Pavel, sděluji, že ano. Vždy jsem byl přítomen, neboť jsem vozil lidi na pracoviště. Pan Hüttner byl u zadávání práce vždy přítomen. U zadávání jsem nebyl, ale můj syn ano.

Na dotaz, zda převzal pověření jednat za žalovaného, sděluji, že jsem jej neměl, ale byl jsem zaměstnancům žalovaného vždy představen a měl jejich telefonní čísla. Práce musela být dokončena včas, abychom získali další práci. Měl jsem předat práci p. Hüttnerovi. Ohledně předávacích protokolů uvádím, že jsem žádné nepodepisoval.

K dotazu zástupce žalovaného, proč byla faktura vystavena až 6 měsíců po provedené práci, uvádím, že jsme se vždy dohodli ústně a po urgencích jednatele jsem tedy vystavil fakturu.

Na dotaz zástupce žalovaného, z jakého titulu mělo být placeno, když nebyla vystavena ani dílčí faktura, sděluji, že jsme měli slíbené peníze od p. Milana, byli jsme spolu domluveni.

Na dotaz zástupce žalobkyně ohledně spolupráce se žalovaným v předchozí době, uvádím, že jsme spolupracovali, ale v jiném oboru – potravinářský průmysl. Byly vždy vystaveny faktury a věřili jsme si.

Svědek neúčtuje svědečné.

Tlumočnice účtuje tlumočné za 3 hodiny po 350,- Kč.

Vyhlášeno

u s n e s e n í:

Tlumočnici se přiznává tlumočné ve výši 1.050,- Kč.

Tlumočnice i účastníci se vzdávají práva na odvolání.

Žádá o zaplacení na účet u ČSOB a.s., č. účtu: /0300.

Účastníkům bylo sděleno, že při příštím jednání zajistí účast dalšího svědka – žalobkyně, budou další listinné důkazy, soud ověří u národního parku CHKO Šumava, jaké firmy se v rozhodném období pohybovaly v parku na základě udělených výjimek.

Vyhlášeno

u s n e s e n í:

Jednání se odročuje na den 5.3.2013 ve 13:00 hod. do č. dv. 116/I. patro za účelem výslechu syna žalobkyně a ověření údajů ve Správě národního parku Šumava a provádění dalších listinných důkazů.

Přítomní berou termín jednání na vědomí a nebudou již obesíláni.

Protokol byl hlasitě diktován.

Skončeno v 10:30 hod.

Zástupci účastníků žádají o zaslání opisu protokolu z tohoto jednání.zapisovatelka: samosoudkyně:

Yêu cầu trả tiền thuê trọ cho Hutner và 3 ngườời Việt Nam tại nhà trọ Františkov trong thời gian tháng 7 và 8 năm 2009(Požadávka o zaplacení ubytování od Hutnera a 3 Vietnamců za 7 a 8.2009)

Tiếp tục phiên điều trần vào ngày 16 Tháng Chín năm 2011.

Đồng thời thông dịch viên được triệu tập đến: Ing. D TN, chứng minh nhân dân và số OP 200.2

Tòa theo § 99, Mã số 1 đoạn của tố tụng dân sự đã tiến hành cho một giải pháp hoà giải của vụ án, là nên trả một khoản tiền, vì đã rằng có những báo cáo công việc nhất định. Đại diện của người nộp đơn tuyên bố rằng ông sẽ sẵn sàng để thực hiện những nhượng bộ nhất định, một đại diện của bị đơn nói rằng bị đơn là không sẵn sàng trả bất cứ điều gì.

Nỗ lực tại tòa án hòa giải là một lần nữa không thành công.

Đại diện bên nộp đơn buộc tội trùng với mục 1.1Đại diện của bị đơn yêu cầu huỷ bản buộc tội như văn bản đề cập đến các tờ đề kháng của mục 1. 14, đã nêu.

Ngoài ra, toà đọc một trích lục từ Đăng Ký thương mại của nguyên đơn - được đăng ký là doanh nhân, một trích lục của toà án thương mại Plzen, Phần C, mục 19, và hóa đơn số LES 1003/01, và nội dung quan trọng của hợp đồng cho công việc 2009/03/09, 2009/06/07, kể cả phụ lục.

Đại diện của người nộp đơn nói rằng người nộp đơn không có mặt, nhưng người chính tổ chức bên tham gia hợp đồng, là chồng của cô, có danh tính trình bày và yêu cầu được lắng nghe như là nhân chứng hiện có mặt tại toà.

Toà tiến hành kiểm tra các nhân chứng, sau khi hổ biến các qui định của Bộ luật tố tụng dân sự § 126.

Dịch vụ thông dịch đã được sử dụng.

H D Q, sinh. Tháng  năm , chồng của người nộp đơn, trú  Šumava, Tachov, theo nhận dạng hộ chiếu của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam N 

Sau khi nghe chủ đề của Toà án, tôi xem xét và tôi có thể nói từ kinh nghiệm cá nhân.

Tôi đã là người được uỷ quyền người nộp đơn đã bước vào một mối quan hệ hợp đồng với bị cáo vào thời điểm đó. Tôi biết đã có hợp đồng làm việc, nơi mà chỉ có chủ đề hoạt động là bào vỏ cây của họ, và còn các ngành và công việc khác. Nội dung của thỏa thuận hợp đồng được biết đến. Có 3 giai đoạn – Trồng cây ở Horažďovice , trồng cây ở Zeležná Ruda : 1. khu vực ở phía bên đường đi về hướng Klatovy 2. là khu ở đỉnh Špičák và một nơi khác trên ngọn đồi phía sau  chợ của những người Việt Nam. Những người Slovakia, Bulgaria và 7 Việt của nhóm khác đã cùng làm việc- họ cũng không nhận được bất cứ khoản tiền nào. Giai đoạn cuối cùng diễn ra vào tháng Chín năm 2009 . Tôi gọi điện cho giám đốc Ing. Halada về tiền bạc, anh ta cùng với vợ, khẳng định rằng tôi không có gì phải sợ hãi. Trong tất cả các thời gian, tôi chỉ nhận được khoản 7,000, - CZK, đó là một số lượng rất thấp. Tôi có một hoá đơn, chứng từ ngân hàng. Tôi có cả số liệu về bào vỏ cây. Công việc kéo dài một tuần, đó là vào tháng năm. Ông Pavel của bị cáo đã viết phạm vi công việc, giám sát công việc, giá cả đã được thỏa thuận với chúng tôi , hai bên đã nhất trí về nó trong văn phòng của ông ta. Giá đã được thoả thuận bằng lời nói: Nếu họ không biết rõ giá cả, sẽ không ai mà lại đi làm việc. Số cây trồng đã được xác định. Công việc được thực hiện đã được xác nhận bởi bởi ông Pavel, người luôn luôn theo dõi lịch trình“.

Trả lời tòa án nói rằng giấy phép đặc cách vào rừng đã được cung cấp bởi công ty HAXA. Nhiều lần tôi gọi điện thoại cho ông Milan, ông ta không thưa điện thoại của tôi. Tôi cũng trong đến văn phòng của ông ta , nhưng họ sẽ không cho tôi vào, ông ta luôn không có mặt tại đó. Tôi nhờ ông luật sư Sule để gọi cho Milan, ông ta đã đã hứa sẽ trả tiền trong vòng 30 ngày.

Trả lời tòa án cung cấp bản sao của tôi về công việc trong tháng năm năm 2009, nơi chúng tôi làm việc trên Špičáku, tờ giấy có chữ ký của ông Pavel. Điều này tương ứng với mục trên hoá đơn trồng cây . Ông Miroslav Hüttner là đại diện cho phái bị cáo, làm công việc hạ cây xuống, sau đó chúng tôi lập tức bào vỏ cây. Tôi trình cả các số liệu ghi chép về số lượng cây được bào mỗi ngày , và phạm vi và số lượng những sản phẩm này là phụ thuộc vào ông Hüttner. Những người làm việc ở đó thông báo kết quả, tôi đã viết và tính trên máy tính và gửi cho bị đơn. Trong văn phòng bên bị đơn, tôi thấy họ có các báo cáo đó và họ đưa nó cho Vườn Quốc gia Šumava.

Trả lời câu hỏi của toà, nhân chứng khẳng định rằng các tài liệu liên quan đến số lượng bào vỏ cây trong mùa hè năm 2009 là các chứng từ thống kê các việc đã tiến hành. Về nội dung của các hồ sơ đó gần trùng với mục viết tay trên nhật ký công việc ( của ông Hüttner) .

Trả lời một tòa án về một cuốn nhật ký xe nhân chứng nói rằng con trai tôi đã viết những dữ liệu này, anh ta chở công nhân lái xe đến nơi làm . Đó cũng là chứng cớ chỉ ra những ai đã đi đến đâu và làm những gì.

Trả lời cho tòa án rằng tại công viên có các công ty khác ?- nhân chứng trả lời:mỗi người đều có lãnh địa riêng của họ, công việc ai người ấy thực hiện.

Khi được hỏi đại diện của người nộp đơn, rằng ai qui định vùng cần làm, nhân chứng trả lời rằng đó là do một kiểm lâm viên chỉ dẫn. Nơi cần làm là do ông Hüttner qui định.

Trả lời câu hỏi ai dẫn dắt việc trồng cây, nhân chứng nói là ông Pavel - người làm thuê cho bên bị đơn - Kiểm lâm viên giao cây cho ông Pavel, sau đó ông này giao cho người trồng. Ông ta chịu trách nhiệm về trồng cây. Trong các tập tin hình sự đã có liệt kê đầy đủ tên của ông Pavel .

Toà án nêu nội dung tập tin hình sự 69, nhân chưng nhấn mạnh rằng, ông Pavel chính là đại diện cho bị đơn, và trên giấy tờ ông ta đã trực tiếp ký.

Theo yêu cầu của đại diện bên nộp đơn , nhân chứng đệ trình danh sách những người Việt Nam trong  đã ở trong nhà nghỉ tại Kvilda - Tháng 9 năm 2009, với mô tả công việc. Đó là 5 nhân viên. Họ đã ở tại nhà trọ Františkov.

Nhân chứng cũng trình bày một danh sách các nhân chứng tiếp theo, trong đó số điện thoại của Ông Pavel 723.751.577 được đề cập khác hơn so với số điện thoại trong tập tin hình sự . Nhân chứng đưa danh sách đó vào tập hồ sơ vụ án.

Trả lời đại diện của người nộp đơn về những nơi mà người Việt Nam đã làm việc, nhân chứng nói rằng con trai tôi biết tất cả.

Các câu hỏi thêm đại diện của người nộp đơn, nhân chứng nói rằng tôi biết ông Hüttner, ông ta là người đốn hạ cây cho phía bị đơn .

Trả lời đại diện bị cáo về số lượng 7,378, - Kč, là có liên quan đến hợp đồng trong bản buộc tội, nhân chứng nói rằng  là đúng. Đó là 2 hợp đồng.

Trả lời câu hỏi của ông đại diện bên bị đơn nói rằng ông Pavel đã luôn luôn đưa công việc , nhân chứng trả lời là „đúng, tôi luôn có mặt vì tôi đã chở mọi người tới nơi làm việc. Còn về ông Hüttner , khi giao việc ông luôn luôn hiện diện. Tại những nơi giao việc, tôi không có mặt nhưng con trai của tôi thì có mặt“.

Trả lời câu hỏi của ông đại diện bên bị đơn nói rằng có chứng cớ uỷ quyền của bên bị đơn không , nhân chứng trả lời là không có nhưng đã được giới thiệu với các nhân viên bên bị đơn và có số điện thoại của họ. Công việc đã được hoàn thành đúng thời gian để nhận được một công việc tiếp khác. Như vậy việc tiến hành đã bàn giao cho ông Hüttner. Về biên bản bàn giao tôi đã không ký cái nào cả.

Trả lời câu hỏi đại diện bên bị cáo , là tại sao hóa đơn đã được ban hành cho đến sáu tháng sau khi đã hoàn thành công việc, nhân chứng lưu ý rằng: „ chúng tôi đã luôn luôn thoả thuận bằng miệng và sau khi nhắc khẩn cấp nhiều lần tôi đã phải đánh hoá đơn đòi tiền“.

Trả lời câu hỏi của đại diện bị đơn, là căn cứ vào mục nào thanh toán, khi không có các hóa đơn từng phần một, nhân chứng nói rằng „chúng tôi đã có những hứa hẹn về tiền từ ông Milan, chúng tôi đã cùng nhau thỏa thuận“.

Khi được hỏi bởi đại diện của người nộp đơn về việc hợp tác với các bị đơn trong một thời kỳ trước, nhân chưng  lưu ý rằng: „ chúng tôi đã làm cùng việc, nhưng trong một lĩnh vực khác - ngành công nghiệp thực phẩm. Hoá đơn luôn được tuân thủ và chúng tôi tin tưởng lẫn nhau“.

Nhân chứng không thanh toán gì.

Thông dịch viên được thanh toán cho 3 giờ với giá 350, - CZK.

Toà tuyên bố


Thông dịch viên được công nhận cấp số tiền 1,050, - CZK.

Thông dịch viên và những người tham gia từ bỏ quyền kháng cáo.

Yêu cầu thanh toán của tài khoản tại CSOB số:  / 0300.

Những người tham gia đã được thông báo rằng cuộc xử tiếp theo sẽ đảm bảo sự hiện diện của người làm chứng khác - đương đơn sẽ có những bằng chứng khác , Toà sẽ phải xác minh tại Vườn Quốc gia Šumava những gì các công ty trong khoảng thời gian trên đã hoạt động trong công viên, trên cơ sở giấy phép đặc biệt để vào rừng.

Tuyên bố:Cuộc xử được hoãn lại cho ngày 5.3. 2013 lúc 13:00 tại phòng số 116 / I. để thẩm vấn con trai của người nộp đơn và xác minh dữ liệu trong Cục Quản lý Vườn quốc gia Sumava và xem xét các chứng cứ tài liệu tiếp theo.

Những người có mặt được lưu ý về ngày của phiên xử và sẽ không có gửi giấy triệu tập nữa.

Biên bản được đọc rõ ràng.

Kết thúc lúc 10:30 pm

Đại diện của những người tham gia được yêu cầu gửi một bản sao của biên bản của cuộc xử này.Thư ký: Thẩm phán độc lập:

Không có nhận xét nào: